Fluoroscopy

New
Masayuki Kato, Kazuki Sumiyama
Department of Endoscopy, The Jikei University School of Medicine
New
Takeshi Shiomi
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Yuji Ikenobu, Chief Radiological Technologist, Department of Diagnostic Radiology, Uji-TOKUSHUKAI MEDICAL CENTER
Koji Shima, Vice-Director, HEALTH EXAMINATION CENTER, Uji-TOKUSHUKAI MEDICAL CENTER
Masahiro Uehara
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Tomoharu Okuno1, Ken Shirota2
Global Marketing Department, Medical Systems Division, Shimadzu Corporation1
Research & Development Department, Medical Systems Division, Shimadzu Corporation2
Tasuku Saito
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Wu Zhengguang
Chief Physician, Department of Radiology,
Guangdong Second Provincial People’s Hospital, Guangzhou, China
Vice Chairman, Imaging Expert Committee, China Medical Association
Shinji Tsuchida1, Ryo Oda1, Shogo Toyama1,2, Kei Yamada3, Hiroyoshi Fujiwara4
Department of Orthopaedics, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine1
Development of Multidisciplinary Promote for Physical Activity, Kyoto Prefectural University of Medicine2
Department of Radiology, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine3
Department of Orthopaedic Surgery, Japanese Red Cross Kyoto Daini Hospital4
Yoshitaka Nakai
Department of Gastroenterology, Digestive Disease Center, Kyoto Katsura Hospital
Yoshitaka Nakai
Department of Gastroenterology, Digestive Disease Center, Kyoto Katsura Hospital
Yuki Tsuchiya
Department of Radiological Technology, Division of Medical Technology, Fussa Hospital
Eiichiro Iwata1, Takeshi Kuzuwa2, Takuya Jo1, Yoshiyuki Konishi2, Hiroshi Yajima1, and Yasuhito Tanaka3
Department of Orthopaedic Surgery, Nara City Hospital1,
Department of Radiology, Division of Medical Technology, Nara City Hospital2,
Department of Orthopaedic Surgery, Nara Medical University3
Hironori Ochi, Tomonori Baba, Hiroki Tanabe, Sammy Banno, Yu Ozaki,
Yasuhiro Homma, Taiji Watari, Mikio Matsumoto, Hideo Kobayashi and Kazuo Kaneko
Department of Orthopaedic Surgery, Juntendo University
Tetsuhiko Mimura(currently at Yodakubo Hospital), Hiroshi Yamazaki, You Kitamura, Fumihiro Isobe, Hirokazu Ideta, Hiroyuki Kodaira, Shigehiro Seino, Shinsuke Kobayashi, Jun Kitahara, Toshiro Itsubo, Yuki Usui and Narumichi Murakami
Department of Orthopaedic Surgery, Aizawa Hospital
Seikai Toyooka1, Hironari Masuda1, Nobuhiro Nishihara1, Takashi Yonemoto1, Naoya Shimazaki2,
Takumi Nakagawa1, and Hirotaka Kawano1
Department of Orthopaedic Surgery, Teikyo University1
Shimazaki Hospital2
Yoshinao Mori, R.T., Yoshikazu Ishii, R.T.
Department of Radiology, Kyoto Katsura Hospital (Kyoto Prefecture)
Yoshihiro Hirakawa1 (currently at Osaka Social Medical Center), Tomoya Manaka1,Yoichi Ito2,
Yukihide Minoda1,Koichi Ichikawa1, and Hiroaki Nakamura1
Department of Orthopaedic Surgery, Osaka City University Graduate School of Medicine1,
Ito Clinic, Osaka Shoulder Center2
Osamu Onodera, R.T.
Sendai Nishikicho Clinic (Miyagi Prefecture)
Tetsuta Izumi1, Ayano Sakamoto1, Minoru Kawamata1, Yasuhiko Yamane1, Akitoshi Yoneda1, Hideaki Okamoto1, Kazuya Oshima2, Katsuyuki Nakanishi1
Osaka International Cancer Institute, Diagnostic and Interventional Radiology Section1
Osaka International Cancer Institute, Orthopedic Surgery (Musculoskeletal Oncology) and Rehabilitation Section2
Ryo Tamaki, Keiji Wada, Mitsuru Yui, Daisuke Numaguchi, Ken Okazaki
Department of Orthopaedic Surgery, Tokyo Women's Medical University
Hisashi Koga1, Mikihiro Kondo1, Takeshi Kaneko2, Junichi Yokosuka1,
Takanao Shimabukuro1, Yuichi Takano1, Hirohiko Inanami1,2
Iwai Orthopaedic Medical Hospital1, Inanami Spine and Joint Hospital2
Yuya Otake1, Mitsutoshi Moriya1,2, Wataru Saito1, Masayuki Miyagi1, Kensuke Fukushima1, Takayuki Imura1, Gen Inoue1, Katsufumi Uchiyama1, Kenji Kuroda2, Masashi Takaso1
Department of Orthopaedic Surgery, Kitasato University School of Medicine1, Kurokouchi Hospital2
Yoshihiro Shibata1, Isato Sekiya1, Naoya Takada1, Yuka Mukofujiwara1, Yoshikazu Hayashi1, Yasuhiro Katsuda1, Akira Kondo1, and Hirotaka Iguchi2
Department of Orthopedic Surgery, Kainan Hospital1, Department of Arthroplastic Medicine, Nagoya City University2
Satomi Nagamine, Shuya Ide, Tomonori Tajima, Shinsuke Someya, Motoki Sonohata, and Masaaki Mawatari
Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, Saga University
Koichi Hara1(currently at Hara Orthopaedic Surgery clinic), Shuta Shin1, and Nobuhiro Kaku2
Department of Orthopaedic Surgery, Yufuin Hospital1 and Department of Orthopaedic Surgery, Oita University2
Hideki Yamaguchi, Yoshitami Murayama, Seiji Otsuka, Kenji Ogawa
Department of Radiology, Nippon Koukan Hospital
Department of Internal Medicine, Nippon Koukan Hospital
Naoki Shioya
Department of Central Radiology, Takasago Municipal Hospital
Yasuhide Koshika M.D., Ph.D.
Spine Center, Chiba Central Medical Center
Shuya Ide, M.D.
Department of Arthroplasty, Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine,
Saga University
Tadahiko Ohtsuru, M.D.
Department of Orthopaedic Surgery, Tokyo Women's Medical University
Kenji Endo, M.D.
Department of Orthopaedic Surgery, Tokyo Medical University Hospital
Masahiro Serikawa, Ph.D.
Hiroshima University Hospital, Department of Gastoroenterology and Metabolism
Ms. Yuko Bongohara, Department of Radiology
Mr. Manabu Fujita, Unit of Speech Therapy, Department of Rehabilitation
Mr. Yasuyuki Morita
Department of Central Radiology, Tokyo Women's Medical University Hospital
Mr. Shota Horitake
Department of Radiology, Iida Hospital
Mr. Hiroki Sato
Department of Radiology, Tokyo Women's Medical University Medical Center East
Yoshiharu Kato, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Orthopaedic Surgery, Tokyo Women's Medical University
Yixin Zhou, M.D., Ph.D.
Professor and Chair Dept. of Adult Reconstructive Surgery
Beijing Jishuitan Hospital, the 4th Clinical College of PKU
Satoshi Fujita, M.D.
Department of Orthopedics, Mitsubishi Kyoto Hospital
Mr.Yoshihiro Uchida
Department of Radiological Technology, Mitsubishi Kyoto Hospital
Mr.Yukio Amamiya
Department of Radiology, Sanraku Hospital
Mr. Mamoru Fujioka
Medial Examination Section,Image Inspection Division Department Chief
Toyama City Medical Association Health Care Center
Takehiro Izumo, M.D., Ph.D., FCCP
Department of Endoscopy,Respiratory Endoscopy Division,National Cancer Center Hospital
Takeki Sugiyama,M.D.
Department of Urology,Nishiwaki Municipal Hospital
Dr.Teppei Omori
Department of Gastroenterological Medicine,Tokyo Women's Medical University Hospital
Mr. Hideki Yamaguchi
Nihon Koukan Hospital
Mr. Takeshi Kuzuwa
Department of Radiology, Nara City Hospital
Shuichiro Ohno, M.D., Ph.D.
Spine Center, Seirei Hamamatsu General Hospital
Kazuhiro Mori
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Yukihiro Takumi
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Mr. Atsutomi Tsutsumi
Chief Technologist
Sumitomo Hospital (Osaka Prefecture)
Mr. Norihiro Yamagami, Chief Technologist
Mr. Susumu Takade
Minamigaoka Hospital (Ishikawa Prefecture)
Mr. Takashi Nonaka
Department of Radiology, Fussa Hospital
Mr. Masahiro Iwama
Diagnostic Imaging Center, Aizawa Hospital
Yoshiko Kadokawa, M.D., Ph.D.
Gasteroenterological Medicine NHO Ureshino Medical Center
Chief Physician
Dr. Hogaku Gen
Chiba Central Medical Center
Deputy Director, Director of Orthopedics, Director of Spine Center
Mr.Ryohei Fukui
Division of Clinical Radiology, Tottori University Hospital
Mr.Manabu Takehara
Department of Radiology, Shingu Municipal Medical Center
Ms Yuki Ito,
Department of Radiation, National Cancer Center Hospital East
Mr.Yuichi Nagai,
Department of Radiation, National Cancer Center
Mr.Manabu Takei,
Department of Radiology, Shinshu University Hospital
Mr.Masahiro Nakajima,
Department of Radiology, Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital
Mr.Kazunori Ohashi,
Department of Radiology, Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital
Mr.Kazuya Goto, Department of Radiology,
NTT East Corp. Sapporo Hospital
Akihide Kanaya, Yoshiaki Tanaka
Medical Systems Division, Shimadzu Corporation
Mr.Masanari Taniguchi,
Department of Radiology, Sumitomo Hospital
Report from 83rd Annual Meeting of Japanese Orthopaedic Association
Takahide Okamoto, R.T., Ph.D.,
Department of Radiology,
Teikyo University Hospital
Mr. Masahiro Nakajima,
Radiology Division,
Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital
Masami Ito, MD
Division of Thoracic Oncology,
National Cancer Center Hospital East
Ms. Kaoru Shimizu
Department of Radiology,
National Cancer Center Hospital East
Ms.Yumi Matsueda
Department of Radiology, Koukan Kai Tsurumi Clinic
Mr.Kazuhiko Hanafusa
Chief Radiological Technologist
Nishinihon Occupational Health Service Center
Kitakyushu Medical Checkup Clinic
Mr.Kazuya GOTO
Department of Radiology, NTT East Corp. Sapporo Hospital
Mr.Shigeji ICHIKAWA
Department of Radiology, Fussa Hospital
Mr.Shouta Miura
Iwate Medical University Hospital,
Central Department of Radiology
Mr.Nobuhito Handa
Fukushima Medical University Hospital,
Department of Radiography
FLEXAVISION FD Package (Full Digital system)
Mr.Shigeru Kojo, Kojo Clinic
(Hiroshima Prefecture)
FLEXAVISION SF Package (Casette SFD system)
Mr.Hiroshi Matsumoto, IVF Osaka Clinic
(Osaka Prefecture)
FLEXAVISION SF (Casette CR SFD system) Package
Director Dr.Fumiyuki Nakashima, Namazuta Medical Clinic
(Fukuoka Prefecture)
FLEXAVISION FD Package (Full Digital System)
Dr.Masaoki Sunagawa, Director, Sunagawa Clinic (Nara Prefecture)
Mr.Nobuyuki Ohe, Medical Department, Medical Corporation Jurakukai m.o Clinic
FLEXAVISION FD Package (Full Digital System)

Mr.Toshio Dozaiku, Surgical/Gastrointestinal Center Chief,
Mr.Hirokazu Yamanaka, Chief Technologist and Mr.Yuji Oda,
Medical Corporation Seichokai Fuchu Hospital.
FLEXAVISION (SFD&Digital) System HB Package

Mr.Kazuhisa Ishibashi, Chief Technologist
and Mr.Akihito Kawamoto, Senior Technologist, Yukioka Medical Research
Institute Yukioka Hospital

Click here to get Adobe Reader.